CECA Wales response to Welsh Government capital investment announcement

FOR IMMEDIATE RELEASE: 4th November 2019

*Cymraeg isod

The Civil Engineering Contractors Association Wales welcomes today’s announcement by the Welsh Government of a further £130m funding for capital investment this year along with the publication of an updated Wales Infrastructure Investment Plan (WIIP) project pipeline. However, we would call on the Welsh Government to go further with a longer term, strategic vision the sector needs to ensure its sustainability. Today’s announcement needs to be considered against the backdrop of a series of high profile cancellations of major infrastructure projects in Wales, continued uncertainty over Brexit and continued austerity measures in the public sector, along with a very pessimistic outlook as set out by members of CECA Wales in the recent Workload Trends Survey.

Commenting on today’s announcement, Ed Evans, Director of CECA Wales, said:

“The infrastructure sector depends so much on public sector investment but continuing austerity, Brexit uncertainties and a lack of any vision for the future of infrastructure in Wales means that the sector is facing its bleakest period for many years. As a sector, we’ve been warning the UK and Welsh governments of this situation for the last 2 years but it’s fallen on deaf years. We’ve had major projects such as Wylfa Newydd, the Swansea Bay Tidal Lagoon and the M4 Relief Road cancelled at the 11th hour and this has exacerbated an already fragile situation as local authorities have struggled with diminishing budgets.”

“With civil engineering workloads decreasing, future orders decreasing, employment decreasing but costs increasing, it’s a really difficult time for businesses.

“Today’s announcement by the First Minister offers some recognition of the difficulties facing Welsh civil engineering businesses but we need to see much, much more. And we need to see the UK Government offer their support for those matters that are not devolved. It’s time that we saw action from governments at both ends of the M4 to instil much needed confidence in a sector that provides so many high quality jobs, underpins the foundational economy in Wales and builds the infrastructure we need to develop as a nation.”

 

ENDS

  1. Workload Trends Survey: A report from the Civil Engineering Contractors Association (CECA) shows that, for a 3rd consecutive quarter, workload is decreasing for 44% of civil engineering contractors in Wales. This is the lowest balance since the start of 2013 and is most acute in the roads sector with local roads, in particular, suffering reduced investment for the 17th consecutive quarter. And the future is looking bleak with 64% of Welsh businesses reporting reductions in future orders for the 4th consecutive quarter and the worst prospects since 2016. This is resulting in reduced employment with decreases of 20% for skilled operatives and 45% for others. With 15% of Welsh companies expecting further reductions in employment over the next 12 months this does not bode well for the Welsh economy. To add to this dismal picture 90% of civil engineering contractors are reporting a rise of at least 5% in costs. Copies of the full report are available on request from ed.evans@cecawales.co.uk
  2. The Civil Engineering Contractors Association (CECA) Wales Cymru represents 60 of Wales’ largest and smallest civil engineering contracting businesses with a cumulative annual turnover in excess of £1bn and employing over 6,000 people. These businesses play a huge part in supporting communities across Wales and make a significant contribution to the economic prosperity of our nation. Our members are also major providers of training and apprenticeship opportunities. On a more fundamental level it is our members who will build the infrastructure that our nation needs to prosper.
  3. For more information, please contact Ed Evans, Director CECA Wales Cymru:

T: 02920811116

M: 07717687088

Email: ed.evans@cecawales.co.uk

Web: www.ceca.co.uk

Twitter: @ceca_wales

 

****************************************

 

Ymateb CECA Cymru i gyhoeddiad buddsoddiad cyfalaf Llywodraeth Cymru

 Mae Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru yn croesawu cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru am gyllid ychwanegol o £130m ar gyfer buddsoddiad cyfalaf ynghyd â diweddariad o lif prosiectau Cynllun Buddsoddi Seilwaith Cymru (WIIP). Er hynny, rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd ymhellach a chynnig gweledigaeth strategol hir-dymor sydd ei hangen ar y sector i sicrhau ei gynaliadwyedd. Mae angen ystyried cyhoeddiad heddiw yng nghyd-destun y sector ar hyn o bryd, gyda nifer o brosiectau seilwaith mawr yng Nghymru wedi eu canslo, ansicrwydd parhaus ynghylch Brecsit a mesurau cynildeb parhaus yn y sector cyhoeddus, ynghyd â rhagolwg pesimistaidd iawn fel nodwyd gan aelodau CECA Cymru yn ein harolwg Tueddiadau Llwyth Gwaith diweddar.

 Yn ymateb i’r cyhoeddiad heddiw, dywedodd Ed Evans, Cyfarwyddwr CECA Cymru:

“Mae’r sector seilwaith yn ddibynnol ar fuddsoddiad yn y sector cyhoeddus ond mae cynildeb parhaus, ansicrwydd Brexit a diffyg unrhyw weledigaeth ar gyfer dyfodol seilwaith yng Nghymru yn golygu bod y sector yn wynebu ei gyfnod llwmaf ers blynyddoedd lawer. Fel sector, rydyn ni wedi gweithio wedi bod yn rhybuddio llywodraethau’r DU a Chymru o’r sefyllfa hon am y 2 flynedd ddiwethaf ond nid yw’r sefyllfa wedi gwella. Rydyn ni wedi cael prosiectau mawr fel Wylfa Newydd, Morlyn Llanw Bae Abertawe a Ffordd Osgoi’r M4 wedi’i ganslo ac mae hyn wedi gwaethygu sefyllfa sydd eisoes yn fregus gan fod awdurdodau lleol yn parhau i wynebu cyllidebau sy’n lleihau. “

“Gyda llwythi gwaith peirianneg sifil yn lleihau, archebion yn y dyfodol yn lleihau, cyflogaeth yn lleihau ond costau’n cynyddu mae’n amser anodd iawn i fusnesau.

“Mae cyhoeddiad heddiw gan y Prif Weinidog yn cynnig rhywfaint o gydnabyddiaeth o’r anawsterau sy’n wynebu busnesau peirianneg sifil yng Nghymru ond mae angen i ni weld llawer, llawer mwy. Ac mae angen inni weld Llywodraeth y DU yn cynnig eu cefnogaeth i’r materion hynny nad ydynt wedi’u datganoli. Mae’n bryd inni weld gamau gan lywodraethau ar ddau ben yr M4 i ennyn hyder mewn sector sy’n darparu cymaint o swyddi o ansawdd uchel, sy’n sail i’r economi sylfaenol yng Nghymru ac yn adeiladu’r seilwaith y mae angen i ni ddatblygu fel cenedl. “

DIWEDD

  1. Arolwg Tueddiadau Llwyth Gwaith: Mae adroddiad gan Gymdeithas y Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA) yn dangos bod llwyth gwaith, am y 3ydd chwarter yn olynol, yn gostwng ar gyfer 44% o gontractwyr peirianneg sifil yng Nghymru. Dyma’r balans isaf ers dechrau 2013 ac mae’n fwyaf difrifol yn y sector ffyrdd gyda ffyrdd lleol, yn benodol, yn dioddef llai o fuddsoddiad am yr 17eg chwarter yn olynol. Ac mae’r dyfodol yn edrych yn llwm gyda 64% o fusnesau Cymru yn nodi gostyngiadau mewn archebion yn y dyfodol am y 4ydd chwarter yn olynol a’r rhagolygon gwaethaf ers 2016. Mae hyn yn arwain at lai o gyflogaeth gyda gostyngiadau o 20% ar gyfer gweithwyr sgiliedig a 45% ar gyfer eraill. Gyda 15% o gwmnïau o Gymru yn disgwyl gostyngiadau pellach mewn cyflogaeth dros y 12 mis nesaf, nid yw hyn yn argoeli’n dda i economi Cymru. I ychwanegu at y darlun truenus hwn mae 90% o gontractwyr peirianneg sifil yn nodi cynnydd o o leiaf 5% mewn costau. Mae copïau o’r adroddiad llawn ar gael ar gais gan ed.evans@cecawales.co.uk
  2. Mae Cymdeithas y Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA) Cymru Cymru yn cynrychioli 60 o fusnesau contractio peirianneg sifil mwyaf a lleiaf Cymru gyda throsiant blynyddol cronnus o fwy na £ 1bn ac yn cyflogi dros 6,000 o bobl. Mae’r busnesau hyn yn chwarae rhan enfawr wrth gefnogi cymunedau ledled Cymru ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i ffyniant economaidd ein cenedl. Mae ein haelodau hefyd yn brif ddarparwyr cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaeth. Ar lefel fwy sylfaenol ein haelodau ni fydd yn adeiladu’r seilwaith y mae angen i’n cenedl ei ffynnu.
  3. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda Ed Evans, Cyfarwyddwr CECA Wales Cymru:

T: 02920811116

M: 07717687088

Ebost: ed.evans@cecawales.co.uk

www.ceca.co.uk

Twitter: @ceca_wales